BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 13 13 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 10 10 0 0