BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0 22 4 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 23 กรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0 19 1 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 03 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 17 3 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 04 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 24 22 2 0