BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 47 25 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี) 0 9 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 15 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.พิมพ์พิศา 0 13 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 16 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.วัลลภา 0 12 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 17 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.สุรีย์ 0 9 0 0