BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 48 17 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพื้นที่2 (ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี) 12 12 0 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 49 17 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพื้นที่2 (ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี) 11 11 0 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 15 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)พื้นที่ 5 0 0 0 0
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 18 05 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก)พื้นที่ 3 13 13 0 0
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 6 03 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 19 17 2 0
6 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 47 25 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี) 9 9 0 0
7 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 12 30 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 0 11 2 0
8 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 15 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.พิมพ์พิศา 13 13 0 0
9 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 16 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.วัลลภา 12 12 0 0
10 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 17 20 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)อ.สุรีย์ 9 9 0 0
11 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 14 18 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) 20 20 0 0
12 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 18 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 19 19 0 0
13 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 16 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์) 13 12 1 0
14 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 09 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 15 15 0 0