BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 19 19 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัท่ลุ' 19 19 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดควนพิยาราม ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 23 23 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 23 22 1 0