BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 11 10 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านน้ำลัด ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 6 6 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 หอสมุดประชาคมเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 24 24 0 0