BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน เลขที่ 121/3 หมู่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 25 19 6 0