BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 12 12 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 โรงเจไท้เอ็กตั๊ว 182 ม.2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 16 15 1 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน 20 20 0 0