BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 62 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดห้วยจรเข้ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 23 19 4 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมอำเภอพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 0 17 8 0