BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 20 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลา่อเนกประสงค์ ม.7 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 19 2 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 25 25 0 0