BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 เทศบาลสามโก้ อ.สามโก้ 1 1 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 30 26 4 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารสมประสงค์ตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 30 18 12 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 20 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลา่อเนกประสงค์ ม.7 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 19 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 29 29 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอยู่ดีมีสุข วัดบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์นฤมิตร ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 25 25 0 0