BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 73 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21 17 4 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 16 4 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 0 19 1 0