BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 14 11 3 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 22 20 2 0