BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 178 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วัดขอนยางขวาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 20 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.โคกปรง 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 78 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 22 20 2 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 91 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ 22 18 4 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 76 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 25 25 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 59 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 60 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 20 18 2 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 61 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 19 12 7 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 56 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 57 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 58 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 68 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาบตำบลบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 69 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาบตำบลบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ 25 25 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 20 1 0