BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 150 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 19 18 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 94 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 19 19 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 87 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 88 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 93 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 46 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสระมณี ม.2 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดหนองคล้า ม.7 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ลานวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านวัดป่า 22 19 3 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์ข้อมูล หมู่ 7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 22 22 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 05 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วัดท่าตำหนัก ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 22 3 0