BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ลานวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านวัดป่า 22 19 3 0