BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 156 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาวัดไผ่รอบ ม.8 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 23 23 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 150 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 19 18 1 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 120 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 20 20 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 118 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง 20 20 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 112 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียรู้ ม.7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 94 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 19 19 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 93 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร 20 20 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 87 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 88 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 78 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ชุมชน ม.13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 44 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 อบต.บางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 22 15 7 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 41 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลหอไกร ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 22 20 2 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 64 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน อ.สามง่าม 22 22 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 80 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดหนองคล้า ม.7 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 43 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 23 19 4 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดหนองคล้า ม.7 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 53 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 วัดสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 22 17 5 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 50 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 21 19 2 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 47 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสระมณี ม.2 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 46 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสระมณี ม.2 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดหนองคล้า ม.7 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ลานวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านวัดป่า 22 19 3 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 21 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์ข้อมูล ม.7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 24 1 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม 24 22 2 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 20 20 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 วัดท่าตำหนัก ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์ข้อมูล หมู่ 7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 22 22 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 05 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วัดท่าตำหนัก ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 22 3 0