BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 32 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก 16 16 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก 16 16 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.12 บ.เด่นวัวน้ำทิพย์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า 20 12 8 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 29 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 21 11 10 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก (อ.จันแก้ว) 23 15 8 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก (อ.อำมะริน) 22 16 6 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านลานสอ ม.4 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 0 20 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำดิบ ม.6 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 0 23 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านลานสอ ม.4 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 21 21 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านลานสาง ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 25 23 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากห้วยแม่ท้อ ม.2 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 20 16 4 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดกลางสวนดอกไม้ ม.1 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 21 16 5 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านสักใหญ่ ม.14 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 21 21 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 วัดท่าไม้แดง ต.วังหิน อ.เมืองตาก 25 22 3 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองสัก ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก 20 20 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนดอยคีรี ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก 25 25 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก 20 20 0 0