BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 88 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 90 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 91 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.วังยาง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 24 22 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 บ้านบ่อถ่ำ ต.บ่อถ่ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 0 20 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0