BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 185 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 วัดดงสระแก้ว ม.3 อ.เมือง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 184 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 อ.เมือง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 24 24 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 183 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 วัดศรีมณีไพร ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 178 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดวังไทร ม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่ม) 25 25 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 114 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเขานิยม อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 115 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเขานิยม อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 122 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 24 24 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 139 19 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.วังบัว อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 24 24 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 28 28 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 111 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมเทศบาลตำบลระหาน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 110 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 88 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 90 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 91 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ ม.3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 72 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 หอประชุมรัตนคชาธาร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 60 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ม.6 ต. แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 21 2 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 70 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 63 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดมอเจริญ ม.2 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 29 29 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 26 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บ้านบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 54 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 23 23 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.วังยาง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
32 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
33 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 24 22 2 0
34 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 บ้านบ่อถ่ำ ต.บ่อถ่ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 0 20 0 0
35 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0