BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดทุ่งสาลี หมู่ที่ 3 วัดหนองยาง ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 24 41 3 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 20 16 4 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 17 17 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 24 41 3 0