BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 158 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 27 27 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 155 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 15 15 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 167 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 22 22 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 171 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารรวมใจ ม.3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 123 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดพระนอน ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 16 16 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 119 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 19 19 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 120 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 17 17 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 92 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 17 17 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 13 13 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 19 19 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 10 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายปาณิสรา พัดศรี 16 16 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 10 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายทานตะวัน เชื้อจาด 12 12 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 14 14 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 18 18 0 0