BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 21 21 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่สะเรียง 20 19 1 0