BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง 21 21 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 20 20 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 14 14 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 24 24 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 28 28 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 19 19 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 20 20 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 22 22 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 24 24 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 92 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ทต.ป่าตาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 33 33 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 24 24 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 20 20 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล 22 22 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 23 23 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 18 18 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 20 20 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 19 19 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล 23 23 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล 20 19 1 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 27 27 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 25 25 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 21 21 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 18 18 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 20 20 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 20 20 0 0
32 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 20 0 0
33 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 0 20 0 0
34 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย 24 24 0 0
35 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 24 24 0 0
36 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน 20 20 0 0
37 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 23 23 0 0
38 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน 20 20 0 0