BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-210 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 25 25 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-164 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 26 26 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-162 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0 19 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-156 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายชรีพร ยอดฟ้า 17 17 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-171 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-149 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา หมู่ 6 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-148 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 22 22 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-130 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมุ้น หมู่ 3 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-105 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสะแล่ง หมู่ 11 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 30 30 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-106 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดดอนไชย หมู่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-089 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารฝึกอบรม เลขที่ 21 หมู่ 17 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-063 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา นางสมสมัย ราษี 23 23 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-067 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-069 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดสุวรรณคูหา ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 17 17 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-066 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสมสมัย ราษี 27 27 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-047 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านดอนตัน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 28 28 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-048 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหัวขัว ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-043 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเชียงหมั้น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 0 20 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-020 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางสมสมัย ราษี 22 22 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-018 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.บ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 23 23 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-019 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางสมสมัย ราษี 20 20 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-007 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายชรีพร ยอดฟ้า 21 21 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-016 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านมาง ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางสมสมัย ราษี 21 21 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-011 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 19 19 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-012 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสมสมัย ราษี 19 19 0 0