BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 144 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 23 16 7 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 152 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุม กศน.ตำบลแสงทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 19 10 9 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 113 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมบ้านวังทอง ม.3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 32 28 4 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 137 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 18 18 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 86 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านปง ม.5 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 28 21 7 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 87 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยแขม ม.1 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 24 22 2 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 99 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมบ้านน้ำปูน ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 26 26 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 143 30 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 หอประชุมบ้านป่ากลาง ม.7 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 0 15 3 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 75 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดบ้านสบสาย ม.4 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 20 17 3 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 96 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหมู่ 3 ต.แม่คะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 20 18 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 72 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนชัย ม.3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 25 22 3 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 67 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านถ่อม 2 ม.9 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 32 25 7 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านถ่อม ม.1 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 30 22 8 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาฝ่า ม.2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 25 19 6 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 66 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านจะเข้ภูหอม ม.3 อ.เวียงสา 28 25 3 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 35 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนสถาน ม.12 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 0 16 4 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 29 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดโป่งคำ ม.5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 26 24 2 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านดู่พงษ์ ม.2 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 25 25 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนดู่พงษ์ ม.4 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 21 17 4 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 50 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 21 15 6 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 45 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนอง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 22 22 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดสุขศรี ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 23 23 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ไชยสถาน อ.ปัว จ.น่าน 21 17 4 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบย่าง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 0 18 0 0