BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 248 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 26 26 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงคื ม.8 ต.ห้วยม้า 23 23 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 167 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 20 20 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 บ้านศรีสิทธิ์ ต.ห้วยม้า 16 16 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 133 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.แม่คำมี อ.เมือง 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาวัดวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ 21 21 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 192 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 25 25 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลา ม.10 บ้านโป่งศรี 16 16 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 352 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 กาดสามวัย 18 18 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 14 13 1 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 34 33 1 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 38 15 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 14 14 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 42 18 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 283 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ นายวริศรา ชัยจอมแปง 21 21 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 284 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ นายพันธนันท์ กันกา 23 23 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 98 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดไฮสร้อย ม.5 ต.ปากกาง อ.ลอง 19 19 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 195 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง 22 22 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม 42 18 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 78 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ 22 22 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 61 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาริมยม ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 21 21 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 84 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ นางอมรรัตน์ สุกัณทา 17 17 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 52 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง 17 17 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 53 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง 18 18 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 54 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาริมยม ม.6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 0 20 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 47 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง นายแสงนภา ทองคำพันธ์ 22 22 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง นายพันธนันท์ กันกา 20 20 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กาญจนา อ.เมือง นายมาลี ทิพย์โพธิ์ 21 21 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดกุญชรนิมิตร ม.5 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น 20 20 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ นายแสงนภา ทองคำพันธ์ 34 33 1 0