BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 27 22 5 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 21 20 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 16 16 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 24 22 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 24 21 3 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 21 17 4 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 22 17 5 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 24 23 1 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 17 3 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 25 15 10 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0