BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-175 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 วัดบ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 18 17 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-216 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 13 13 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-208 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 14 14 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-225 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีก้ำ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-190 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-194 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 18 18 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-141 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วัดดอนไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-165 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-139 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 24 24 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-106 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-123 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-131 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 25 22 3 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-132 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 25 23 2 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-112 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-114 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีก้ำ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-104 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 15 14 1 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-105 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-87 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยผาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-88 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านกอรอก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-74 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เลี้ยงเด็กบ้านต๋อ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-110 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 23 20 3 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-64 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 บ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-73 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 19 2 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-71 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 22 21 1 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-72 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 28 28 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-65 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 บ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 16 16 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-51 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-60 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดบุญเกิด ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-46 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-47 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 17 16 1 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-48 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
32 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-45 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านจว๊าก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
33 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดศรีถ้อย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 26 21 5 0
34 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-32 05 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
35 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-40 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 19 1 0
36 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-26 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
37 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ที่่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
38 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-03 21 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 18 2 0
39 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-05 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 21 18 3 0
40 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-07 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 18 17 1 0
41 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ คพ 4-02 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึอกาชีพบ้านศรีก้ำ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0