BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-131 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 21 20 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-125 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บุญปั๋น มณีวรรณ 20 14 6 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-103 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 21 21 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-90 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีลาภรณ์ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายประทุมวรรณ ธนะขว้าง 18 18 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-98 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 25 23 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-101 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กมนทัต ทองเปี้ย 22 22 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-82 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 21 21 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-92 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 27 22 5 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก91 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง 22 22 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-81 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ยุพา ไชยประนัง 17 17 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก60 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง 24 24 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก61 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง 25 25 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก66 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 19 16 3 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก67 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 21 20 1 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน 23 23 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-32 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 พิพิธ๓ัณฑ์บ้านไทลื้อ เทศบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 18 18 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-33 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 พิพิธ๓ัณฑ์บ้านไทลื้อ เทศบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 18 17 1 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก11 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลริมปิง 21 21 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก12 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลริมปิง 19 19 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-04 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 19 18 1 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-05 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 20 19 1 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก8 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านกลาง 25 25 0 0