BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-131 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 21 20 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก-125 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บุญปั๋น มณีวรรณ 20 14 6 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก66 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 19 16 3 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ บรก67 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 21 20 1 0