BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-237 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 14 14 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-250 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 เทศบาลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 11 10 1 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-268 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 20 15 5 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-269 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 25 24 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-270 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 20 18 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-242 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 เทศบาลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0 15 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-123 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-147 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 21 20 1 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-149 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.ท่่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 15 15 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-151 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 21 20 1 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-103 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 16 15 1 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-65 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-78 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่เสาหิน ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-81 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-75 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 20 19 1 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18-46 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0 18 2 0