BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 26 26 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 99 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 102 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 17 17 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 84 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่ 1 บ.นางัวเหนือ ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 23 21 2 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 80 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ วัดนักบุญเปาโล บ.นามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 24 22 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 70 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดมาลัย ม.1 บ.นางัวเหนือ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 17 13 4 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 21 21 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 50 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกพะธาย ม.3 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 17 14 3 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 47 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 16 14 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 20 17 3 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 25 18 7 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ม.6 บ้านหนองบัว ต.ปลากปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม นางสาวปฐมพร ปานลักษณ์ 14 14 0 0