BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 99 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 102 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 17 17 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 84 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่ 1 บ.นางัวเหนือ ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 23 21 2 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 80 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ วัดนักบุญเปาโล บ.นามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 24 22 2 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 25 18 7 0