BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 14 5 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านดงชน ต.ดงชน อ.เมือง 20 14 6 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 21 19 2 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 17 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนาตงวัฒนา ตำบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว 23 20 3 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 24 22 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 22 12 10 0