BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านดงชน ต.ดงชน อ.เมือง 20 14 6 0