BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านดอนสวรรค์ หมู่ 5 บ้านดอนขี ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 25 0 0