BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 103 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 25 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 96 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 23 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 92 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 0 16 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 93 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 0 21 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 45 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 23 23 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 0 23 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 37 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0 15 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 38 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบรหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0 15 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.วังยาว ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 25 0 0