BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดบ้านห้วยเชือก ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 26 20 6 0