BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 308 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 309 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 286 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 304 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมุ่ 6 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 287 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดวะตะแบก หมู่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 24 22 2 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 316 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 11 11 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 190 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ศรีจันทร์ธาวาส หมู่ 6 ต.หัวยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 189 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 163 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 185 05 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 122 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 17 3 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 109 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมตำบลท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 20 19 1 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 108 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดภิรมยาวาส ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 66 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 67 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 53 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0 22 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้างหลุง ต.ชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 21 1 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 41 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 20 19 1 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ 20 20 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ วัดบูรณ์ปะโค ม.3 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0