BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 364 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร 18 18 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 150 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านโคกสว่าง อ.สำโรง 17 17 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 274 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ 23 20 3 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 275 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ 22 22 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 276 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองบุ่น ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ 23 22 1 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 284 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร 16 16 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 215 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 16 16 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 216 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 18 18 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 217 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 17 17 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 106 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศาลาวัดบ้านห้วยหมากน้อย หมู่ 7 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 23 23 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 107 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 18 18 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 108 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 วัดศรีบุญเรือง หมู่่ 8 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 24 24 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 109 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านใหม่โนนเจริญ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ 21 21 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 112 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 24 24 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 77 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต.ท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ 21 20 1 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 92 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำขุ่น 20 20 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 75 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 82 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาดู่ หมู่ 8 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ 25 25 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 83 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 หอประชุมเทศบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ 19 19 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 43 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง 19 19 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 44 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ 18 18 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 51 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยหมากน้อย หมู่ 7 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ 24 24 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 52 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 บ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 22 22 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 54 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 22 21 1 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.ตาลสุม 22 22 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.น้ำขุ่น 18 17 1 0