BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 27 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 19 19 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 111 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 กศน.ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ 22 22 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 158 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุม อ.ศิลาลาด 18 18 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 165 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 28 28 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 166 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 24 24 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 106 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 19 19 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 105 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 กศน.ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 20 20 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 98 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 กศน.ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ 20 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 99 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 กศน.ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ 18 18 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 146 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านพรานเหนือ ต.พราน อ.ขุนหาญ 35 35 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 135 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุม อ.ราษีไศล 16 16 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 92 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 กศน.ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ 11 11 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 66 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลหนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ 12 12 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 114 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาบ้านกันทอมตะวันออก อ.ขุนหาญ 21 21 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลหมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ 20 20 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 กศน.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 22 22 0 0