BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สทร 80/2561 อบต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เชิดชัย 18 18 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านพม่า ม.9 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 21 21 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านโบก ม.13 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 24 24 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พร. หน.ธิติวัฒน์ อบตหนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0 22 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านจารย์ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 18 18 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผป. วิษณุ อบต.โชคนาสาม ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 01 สิงหาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 19 19 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พร. ณ วัดบ้านสำโรง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 16 16 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ภายในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 19 19 0 0