BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 44 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 23 14 9 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 26 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านพลวง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 19 17 2 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 20 17 3 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 21 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้ ม. 11 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาบ้านเสม็ด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม.11 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโคลด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 22 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดบ้านเทพพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุีรัมย์ 0 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้านสระตาเจีอม ม. 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านสำโรง ม. 5 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 23 19 4 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ 19 18 1 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมม.14 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 14 บ้านหนองคลอง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย 0 19 1 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโนนแดง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 0 22 2 0