BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 61 (349) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 66 (387) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดตะกุด ม. 12 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 62 (352) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 64 (385) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอ.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 28 28 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 65 (386) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 22 19 3 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 63 (353) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 60 (345) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นายอำไพ นาคสุวรรณ 20 20 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 58 (343) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 23 18 5 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 59 (344) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 57 (338) 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.4 บ้านบุชะอม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 23 21 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 56 (335) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 23 21 2 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 72 (329) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม. 3 บ้านหนองชุมแสง ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 43 (251) 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 55 (372) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 71 (322) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม. 11 บ้านโรงน้ำตาล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 54 (331) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 20 18 2 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 53 (306) 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ณ อบต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 44 (270) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายจะรุณา รักสกูล 24 24 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 45 (272) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.10 ต.หนองบุญนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 22 22 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 52 (298) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง ตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 24 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 (289) 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านละลมหม้อ ม.4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 18 2 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 (290) 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านละลมหม้อ ม.4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 17 3 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 50 (291) 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านละลมหม้อ ม.4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 17 3 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 51 (292) 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านละลมหม้อ ม.4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 18 2 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 (210) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 (194) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 38 (207) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 (208) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบบ้านหนองบัวพัฒนา ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 37 (200) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการกำนัน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 (135) 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 24 19 5 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 (142) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายจะรุณา รักสกูล 20 17 3 0
32 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 (146) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ ม.3 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายจินดาภา เรืองศุข 23 22 1 0
33 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 (166) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหม่ (แห่งใหม่) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
34 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 (126) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายจะรุณา รักสกูล 23 23 0 0
35 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 29 (132) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 13 7 0
36 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 32 (143) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พรนิพา ปริกกระโทก 20 20 0 0
37 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 (92) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SME ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 20 0 0
38 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 (106) 30 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สุวารินทร์ กล้ากลาง 0 19 7 0
39 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 (27) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.9 บ้านวังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปัญจพร มณฑา 24 24 0 0
40 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 (38) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม หมู่ที่ 2 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายจินดาภา เรืองศุข 20 17 3 0
41 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 (39) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.14 บ้านหนองซาด ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายจะรุณา รักสกูล 25 25 0 0
42 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 (17) 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ณ วัดบ้านหนุก ต.ขามสะแกแสง อ.ชามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
43 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 (21) 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 26 25 1 0
44 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 (26) 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านหันสามัคคี ม. 4 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สังเวียน หนูดี 21 21 0 0
45 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 (18) 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารตำบลคลองม่วง ต,คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 26 26 0 0
46 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 (22) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเพ็ญผกา จินดายู 20 20 0 0
47 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 (23) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ณิชชา จรรยาศิริ 20 20 0 0
48 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 (10) 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม. 8 บ้านคลองหินปูน ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายเพ็ญผกา จินดายู 25 25 0 0
49 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 (5) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม. 7 บ้านกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 26 26 0 0
50 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 (8) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา กัญญาภัค ประสิทธิ์พันธุ์ 20 20 0 0