BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 24 15 9 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 18 15 3 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 26 17 9 0