BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.เขาพระ อ.เมือง 17 17 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดมณีวงษ์ ต.ดงละคร อ.เมือง 16 16 0 0