BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 45 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24 23 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 46 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 18 16 2 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 32 32 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 32 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 08 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 35 08 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 13 13 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 08 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 17 17 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 37 08 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 34 34 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 10 10 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 27 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 12 12 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 29 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 22 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 04 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 17 17 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 11 11 0 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 12 12 0 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 33 33 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 สนง.เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 11 11 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 รพสต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 08 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 27 25 2 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 20 20 0 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 20 1 0