BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 15 7 8 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมุ่1 ท่าน้ำล่าง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 17 17 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 13 6 7 0