BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 19 19 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ 22 22 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน 20 20 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 18 17 1 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0