BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 18 17 1 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ 15 15 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 21 21 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 37 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 22 22 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 16 16 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 35 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 21 21 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 21 21 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 32 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 18 18 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 33 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 24 24 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 24 24 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 19 19 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา 25 25 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ 22 22 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 25 25 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง 18 18 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 23 23 0 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองศรีราชา 23 23 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 20 0 0