BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ อ.หนองแค 28 14 14 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อ.หนองแค 21 11 10 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดหนองขริ้น ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี 25 24 1 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 21 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดหนองขริ้น ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี 25 23 2 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่นชัน อ.เมืองสระบุรี 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท 21 16 5 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อ.หนองโดน 26 20 6 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค 23 15 8 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค 21 19 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี 23 21 2 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 13 7 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ อ.หนองแค 21 19 2 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 24 18 6 0