BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดหนองจิก ม.6 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ธนวัฒน์ มากุล 21 18 3 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 23 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองแก หมู่ที่ 5 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ชุติมา เกตุสวัสดิ์ 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.4 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จรัญ หมื่นกล้า 23 23 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ม.5 วัดดอนใหญ่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ชุติมา เกตุสวัสดิ์ 21 20 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายเนาวรัช แสงรอด 21 21 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ศศิมณี อ่วมจุก 17 17 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.10 บ้านเขาหลัก ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ชุติมา เกตุสวัสดิ์ 24 20 4 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม (วัดหนองเดิ่น) ม.13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 25 24 1 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 21 19 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายเนาวรัช แสงรอด 22 22 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.13 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายมณีรัตน์ ศรีสุวรรณ 23 22 1 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ม.3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 22 21 1 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 วัดจันทราราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 24 24 0 0