BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นายการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ 22 22 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพมงคล อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ 23 20 3 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กมลทิพย์ เฮ้งเจริญสุข 22 20 2 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ลัดดาวัลย์ เชื้อบุญ 25 24 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ 22 22 0 0