BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 วัดบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 25 21 4 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 21 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 วัดบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 25 12 13 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบางกะพี้ใหญ่ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 15 5 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบางกะพี้ใหญ่ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 18 4 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบางกะพี้ใหญ่ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 22 22 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 21 17 4 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดดงพลับ ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 24 21 3 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 15 5 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดโบสถ์ ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 19 1 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รภัสสรณ์ คำเสนาะ 22 17 5 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รภัสสรณ์ คำเสนาะ 25 20 5 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 21 21 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 21 19 2 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดสระกระเบื้อง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ยศวดี สรรพศรี 25 20 5 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 20 15 5 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รภัสสรณ์ คำเสนาะ 0 18 2 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 20 20 0 0