BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลสามโก้ อ.สามโก้ 22 22 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 25 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หอประชุมโรงเรียนวัดไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย 23 23 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 19 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หอประชุมโรงเรียนวัดไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย 21 21 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลา SML ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง 19 19 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลา SML ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง 20 20 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาSML ม.5 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง 22 20 2 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อ.ไชโย 19 18 1 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านช่องน้ำไหล ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ 25 23 2 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว 20 20 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศาลาSML ม.4 ตำบลศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง 22 20 2 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.6 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 0 21 3 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย 0 17 5 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ศาลากองทุนบทบาทสตรี (วัดไพรวัลย์) ม.10 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง 0 24 2 0