BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลภาชี 20 20 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 เทศบาลอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย 18 18 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางบาล 22 22 0 0