BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) 15 15 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 20 20 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 13 13 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 13 13 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 16 16 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 15 15 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 4 4 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 5 5 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 5 5 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) 20 20 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 4 4 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 21 21 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ 20 20 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 พื้น 5 7 7 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ 18 18 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ 18 18 0 0
17 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 15 13 2 0
18 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ 19 19 0 0
19 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 14 14 0 0
20 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 18 18 0 0
21 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 17 17 0 0
22 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) 20 19 1 0
23 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 17 17 0 0
24 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 21 20 1 0
25 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 17 17 0 0
26 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) 20 18 2 0
27 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 11 11 0 0
28 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 16 13 3 0
29 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) 16 16 0 0
30 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 10 10 0 0
31 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 18 16 2 0
32 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 17 16 1 0
33 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 14 14 0 0
34 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 16 16 0 0
35 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 12 12 0 0
36 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 รร.วัดบางบอน 15 15 0 0
37 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 14 14 0 0
38 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ 12 12 0 0
39 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) 9 9 0 0
40 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) 8 8 0 0
41 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 18 18 0 0
42 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 16 16 0 0
43 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 19 19 0 0
44 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 0 16 4 0