BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 21 21 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 18 18 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 17 17 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) 20 19 1 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ 17 17 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 21 20 1 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 17 17 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 18 16 2 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 17 16 1 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 16 16 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 14 14 0 0
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 12 12 0 0
13 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 รร.วัดบางบอน 15 15 0 0
14 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ 12 12 0 0
15 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) 14 14 0 0
16 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 0 16 4 0